മുളയ്ക്കല്‍ എല്‍.പി.എസ്സിന്റെ സ്ഥാപകമാനേജരും തേവലക്കരയുടെ സാമൂഹിക- രാഷ്ട്രീയരംഗത്തെ നിറസാന്നിദ്ധ്യവുമായിരുന്ന മുളയ്ക്കല്‍ ശ്രീ. ഉമ്മന്‍തരകന്റെ 20-മത് ചരമവാര്‍ഷികദിനാചരണം സ്കൂളില്‍ നടന്നു....

Wednesday, 16 November 2011

SASTHROLSAVAM 2011- 2012

We are very proud to inform you
Chavara sub-district SASTHROLSAVAM
held on10.11.2011 to 11.11.2011
 at B.H.S. & G.H.S.Thevalakkara .
MULACKEL LPS won the ‘OVERALL CHAMPIONSHIP’ in
SCIENCE FAIR, MATHS FAIR, WORK EXPERIENCE (ON THE SPOT & EXHIBITION)

No comments:

Post a Comment