ന്യൂനപക്ഷ പ്രീമെട്രിക് സ്കോളര്‍ഷിപ്പിന് അര്‍ഹരായകുട്ടികള്‍ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടില്‍ തുക എത്തിയിട്ടുണ്ടോയെന്ന് പരിശോധിക്കുക.. 2015-16 അധ്യയനവര്‍ഷത്തേക്കുള്ള അഡ്മിഷന്‍ ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു....

Wednesday, 16 November 2011

SASTHROLSAVAM 2011- 2012

We are very proud to inform you
Chavara sub-district SASTHROLSAVAM
held on10.11.2011 to 11.11.2011
 at B.H.S. & G.H.S.Thevalakkara .
MULACKEL LPS won the ‘OVERALL CHAMPIONSHIP’ in
SCIENCE FAIR, MATHS FAIR, WORK EXPERIENCE (ON THE SPOT & EXHIBITION)

No comments:

Post a Comment